Μέλος του Social Value International

ΚΕΘΕΑ: Πρόγραμμα RTS

 

Σκοπός του προγράμματος «Reintegration Through Sport» μέσω της διακρατικής συνεργασίας ήταν να εισαχθεί η μεθοδολογία «Adventure Therapy» (Θεραπεία μέσω της Περιπέτειας) στη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησης και παράλληλα να τονίσει τα οφέλη των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων και της φύσης. Η θεραπεία μέσω της περιπέτειας αποτελεί έναν σχετικά νέο αλλά και παράλληλα συναρπαστικό τρόπο συμβουλευτικής στο χώρο των εξαρτήσεων. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το σχεδιασμό του τον Ιανουάριο του 2018, το Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας «Adventure Therapy» η οποία διήρκησε μια εβδομάδα και ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή σχετικής ημερίδας τον Ιούνιο του 2019 για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων και την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.

Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε ότι η συμμετοχή των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, αξιοποιώντας το «Adventure Therapy», έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών αλλαγών που σχετίζονταν με τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων, την αντιληπτή αλλαγή του τρόπου ζωής, την ανάπτυξη της ομάδας και της συνεργασίας, τη σχέση με τον εκπαιδευτή καθώς και την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των συμμετεχόντων σχετικά με τα δυνατά τους σημεία.

Η μεθοδολογία SROI χρησιμοποιήθηκε για να επιβεβαιώσει τις αλλαγές που βίωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη, όχι μόνο της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και των μελών που ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Επιπροσθέτως μέσω της μεθοδολογίας SROI υπολογίστηκε ο κοινωνικός αντίκτυπος και η παραχθείσα κοινωνική αξία που δημιουργείται μέσα από τις αλλαγές των εμπλεκομένων.

Οι ομάδες εμπλεκόμενων που συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση είναι τα θεραπευόμενα μέλη της κοινότητας,  οι εκπαιδευτές και οι επαγγελματίες υγείας καθώς και όλα τα μέλη των οργανισμών που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος.

Η προσέγγιση των παραπάνω εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε μέσα από δια ζώσης ημιδομημένες συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και συμμετοχική παρατήρηση σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι εταίροι του προγράμματος.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε καθώς και η ανάλυση – αξιολόγηση των στοιχείων που κατεγράφησαν, ανέδειξαν πολλαπλά οφέλη και αλλαγές όχι μόνο για τα θεραπευόμενα μέλη αλλά και για όσους συμμετείχαν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος. 

Για να εκτιμηθεί ή ακριβής παραγόμενη κοινωνικοοικονομική αξία, η μεθοδολογία SROI λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα  όπως  deadweight, drop off, attribution, displacement και η διάρκεια .

Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται σε τι βαθμό, οι αλλαγές που προέκυψαν, οφείλονται στην υλοποίηση του προγράμματος και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η επένδυση που πραγματοποιήθηκε, συνολικού ποσού  57.780,00 € παράγει κοινωνικό έργο αξίας 189.067,66 € παρουσιάζοντας έναν δείκτη κοινωνικής απόδοσης ίσο με 3,27:1.

Που σημαίνει πως για κάθε  ένα ευρώ που επενδύθηκε στο διακρατικό πρόγραμμα «Reintegration Through Sport»  παρήχθησαν 3,27 ευρώ κοινωνικής αξίας.

 

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης