?> Social Value | Αρχές SROI

7 αρχές

Η Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων (SROI) είναι ένα πλαίσιο για την επιμέτρηση και την καταμέτρηση της αξίας που δημιουργείται ή καταστρέφεται από τις δραστηριότητές μας, όπου η έννοια της αξίας είναι πολύ ευρύτερη από εκείνη που μπορεί να συλληφθεί με τις τιμές της αγοράς. Το Εγχειρίδιο Εμπλεκομένων Μερών αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και στη βελτίωση της ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ευρύτερη αξία.

Το Εγχειρίδιο Εμπλεκομένων Μερών είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς μια ακόμη σειρά βιβλίων ,με τον ίδιο τρόπο που ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από τις οικονομικές προβλέψεις. Η ανάλυση της κοινωνικής απόδοσης είναι μια ιστορία για την αλλαγή-μεταβολή , που περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων, ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία. Το Εγχειρίδιο Εμπλεκομένων Μερών αφηγείται την ιστορία του πώς η αλλαγή δημιουργείται από τη μέτρηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής έκβασης - και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για να αναπαραστήσει το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Αποκαλύπτοντας μεγαλύτερη αξία, θα βοηθήσει στην καθοδήγηση λήψης αποφάσεων και θα επηρεάσει επενδυτικές αποφάσεις.

Το Εγχειρίδιο Εμπλεκομένων Μερών αναπτύχθηκε από την κοινωνική λογοδοσία και την ανάλυση κόστους-οφέλους και βασίζεται σε επτά αρχές, οι οποίες στηρίζουν το πώς πρέπει να εφαρμόζεται το εγχειρίδιο αυτό. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται παρακάτω. Η εφαρμογή αυτών των αρχών, απαιτεί αποφάσεις και περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου SROI, www.thesroinetwork.org , καθώς και στη δημοσίευση << Ένας οδηγός για την κοινωνική απόδοση των επενδύσεων>>, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πλήρως από την ιστοσελίδα.

  • Προκαλέστε την εμπλοκή των ενδιαφερομένων:

Ενημερώστε σχετικά με ότι μπορεί να καταμετρηθεί καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταμετρηθεί και να αξιολογηθεί εμπλέκοντας τους ενδιαφερομένους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι εκείνοι οι άνθρωποι ή οργανώσεις που βιώνουν την αλλαγή ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας και θα είναι στην καλύτερη θέση για να περιγράψουν την αλλαγή. Η αρχή αυτή σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εντοπίζονται και στη συνέχεια να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια όλης της ανάλυσης, ώστε η αξία και ο τρόπος που αυτή μετριέται, να έχει διατυπωθεί από εκείνους που επηρεάζονται ή που επηρεάζουν τη δραστηριότητα.

2 Κατανοήστε τι είναι αυτό που αλλάζει:

Διευκρινίστε πώς δημιουργείται η αλλαγή και αξιολογήστε την μέσα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναγνωρίζοντας τις θετικές και αρνητικές αλλαγές, καθώς και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν είτε εκούσια είτε ακούσια. Η αξία δημιουργείται για ή από διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς , σαν αποτέλεσμα των διαφορετικών τύπων αλλαγής. Αλλαγές τις οποίες τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν αλλά και αλλαγές οι οποίες έγιναν χωρίς να υπάρχει πρόθεση καθώς επίσης και αλλαγές που είναι θετικές αλλά και αρνητικές. Αυτή η αρχή απαιτεί τη θεωρία για το πώς δημιουργούνται αυτές οι αλλαγές ώστε να είναι σταθερές και να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές είναι τα αποτελέσματα της δραστηριότητας, που κατέστη δυνατή από τη συνεισφορά των ενδιαφερόμενων φορέων και συχνά θεωρείται ως κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα που θα πρέπει να μετρούνται, προκειμένου να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι η αλλαγή έχει συντελεστεί.

3 Αξιολογείστε τα ζητήματα που έχουν σημασία:

Χρησιμοποιήστε οικονομικούς όρους ώστε η αξία των αποτελεσμάτων να μπορεί να αναγνωριστεί. Πολλά αποτελέσματα δεν διαπραγματεύονται (χρησιμοποιούνται) σε αγορές και ως εκ τούτου η αξία τους δεν αναγνωρίζεται. Οι οικονομικοί όροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία αυτών των αποτελεσμάτων
και να δοθεί φωνή σε όσους είναι αποκλεισμένοι από τις αγορές, αλλά οι οποίοι πλήττονται από τις δραστηριότητες. Αυτό θα επηρεάσει την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών.

4 Συμπεριλάβετε μόνον τα ουσιώδη :

Καθορίστε τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις για να δοθεί μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να αντλήσουν λογικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις. Η αρχή αυτή προϋποθέτει την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα πρόσωπο θα πάρει μια διαφορετική απόφαση σχετικά με τη δραστηριότητα, εάν ένα συγκεκριμένο πεδίο των πληροφοριών έχει αποκλειστεί. Αυτό καλύπτει αποφάσεις για τις οποίες οι εμπλεκόμενοι φορείς βιώνουν σημαντική αλλαγή, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα. Για να αποφασιστεί τι είναι ουσιώδες απαιτείται αναφορά στις τακτικές-πολιτικές του οργανισμού, στα κοινωνικά πρότυπα και στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις. Η εξωτερική διασφάλιση γίνεται σημαντική, προκειμένου να δοθεί σε εκείνους που χρησιμοποιούν την έκθεση-αναφορά ,η σιγουριά ότι τα ουσιαστικά θέματα έχουν συμπεριληφθεί.

5 Μην υπερβάλλετε:

Διεκδικείστε μόνο τις αξίες που έχουν δημιουργήσει οι οργανισμοί.

Η αρχή αυτή απαιτεί αναφορά στις τάσεις και τα σημεία αναφοράς για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της αλλαγής που προκαλείται από τη δραστηριότητα, σε αντίθεση με άλλους παράγοντες, και να λάβει υπόψη του τι θα είχε συμβεί ούτως ή άλλως. Επίσης, απαιτεί την εξέταση της συμβολής των άλλων ανθρώπων ή οργανισμών που αναφέρονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις εισφορές στα αποτελέσματα.

6 Να είστε διαφανείς:

Αποδείξτε τη βάση επί της οποίας η ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ακριβής και ειλικρινής και να δείξει ότι θα πρέπει να αναφερθεί και να συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η αρχή αυτή απαιτεί ότι κάθε απόφαση σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα αποτελέσματα, τους δείκτες και τα σημεία αναφοράς των πηγών και μεθόδων συλλογής πληροφοριών, τα διάφορα σενάρια που εξετάζονται και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να εξηγούνται και να τεκμηριώνονται . Αυτό θα περιλαμβάνει έναν απολογισμό για το πώς οι υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα αυτή, θα αλλάξουν τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ανάλυσης. Η ανάλυση θα είναι πιο αξιόπιστη όταν οι λόγοι για τους οποίους πάρθηκαν οι αποφάσεις είναι διαφανείς.

7 Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα:

Εξασφαλίστε την κατάλληλη ,ανεξάρτητη διασφάλιση.

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση SROI παρέχει την ευκαιρία για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της αξίας που δημιουργείται από μια δραστηριότητα, συνεπάγεται αναπόφευκτα την υποκειμενικότητα. Η κατάλληλη ανεξάρτητη διασφάλιση καλείται να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να εκτιμήσουν κατά πόσον ή όχι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για την ανάλυση ήταν λογικές.