Μέλος του Social Value International

Social Value Greece


Social Value Greece

Το Social Value Greece είναι το επίσημο ελληνικό δίκτυο μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της κοινωνικής αξίας σε κάθε πτυχή του σχεδιασμού και της καθημερινότητας φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.
Τα μέλη μας έχουν ως κοινό όραμα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται η κοινωνική αξία και αναδεικνύονται οι κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους, ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων επενδύονται σε κοινωνικά προγράμματα. Ένα μεγάλο μέρος των οργανισμών που τα υλοποιούν ενώ διαθέτουν πολλαπλά και αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων κάθε δράσης, δεν είναι σε θέση να περιγράψουν σε βάθος και τεκμηριωμένα τον κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργούν οι πρωτοβουλίες τους. Πολλοί μπορούν να παρέχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι δραστηριότητές τους οδηγούν σε κάποιου είδους αλλαγή ωστόσο πολύ λίγοι μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια ποιά είναι αυτή η αλλαγή που συντελείται και σε τι εύρος.
Με τη χρήση μεθοδολογιών αποτίμησης κοινωνικού αντίκτυπου και με την βοήθεια των άρτια καταρτισμένων συνεργατών, το Social Value Greece παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων σε Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Επιχειρήσεις με προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και κάθε άλλο φορέα που υλοποιεί πρωτοβουλίες με κοινωνική στόχευση.
Επιζητούμε να γίνει η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης μέρος της ρουτίνας κάθε κερδοσκοπικού ή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού ώστε να αυξηθεί ο κοινωνικός τους αντίκτυπος (και των ωφελουμένων αυτών) και να μειωθεί η κοινωνική και οικονομική ανισότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Η ανάπτυξη και προώθηση ενός εργαλείου αποτίμησης της κοινωνικής αξίας ενισχύει την ορθή διακυβέρνηση των οργανισμών και των δράσεων τους μέσα από Το Social Value Greece συνεργάζεται με τα μέλη μας για να ενσωματώσει βασικές αρχές για τη μέτρηση και ανάλυση της κοινωνικής αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνημα όπου η ουσιαστική μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου θα γίνει μέρος τις κουλτούρας όλων των κοινωνικά υπεύθυνων οργανισμών.
Το Social Value Greece είναι κάτι περισσότερο από ένα δίκτυο. Στηρίζει την συμπερίληψη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ορισμού των κοινωνικών αποτελεσμάτων, τη διαφάνεια μέσα από την ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και τέλος τη ν ανάγκη ένταξης της μέτρησης κοινωνικής απόδοσης στον στρατηγικό σχεδιασμό μελλοντικών πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών δράσεων.
Δημιουργούμε μια κουλτούρα υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία. Θα έρθεις μαζί μας;
Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης